HCP d.o.o.

Best LC

Obavezna dokumentacija


Pored gore navedenih dokumenata, servisi zainteresovani za distribuciju fiskalne kase HCP Best su u obavezi da nam dostave i:

  • Rešenje o registraciji firme
  • Potvrdu o PIB-u
  • Kopija PDV prijave (ukoliko je servis u PDV sistemu)
  • Karton deponovanih potpisa
  • Spisak sa ličnim podacima servisera za zaduživanje pečata (kopija lične karte)

Ostala dokumentacija


Uputstva


Softver


Sertifikati i uverenja

Novosti i događaji

Sve vesti