HCP Fiskalni Uređaji > Best LC fiskalna kasa

Reset, Tehnički pregled, GPRS

(1/1)

sveta:
Procedura za Reset Kase
Servisni Režim

Da bi ušli u reset mod, potrebno je džamper na ploči kase staviti u položaj jp1. Nakon toga treba ugasiti i upaliti kasu. Kada se na displeju
pojavi poruka “Reset”, džamper treba tada skinuti. Pritiskom na taster “MENU”, pojaviće se “HCP BEST LC” natpis sa nedefinisanim vremenom. Tasterima “TRAKA GORE” i “DOLE” izabira se jedna o dve dve opcije tačke 4 i 5 osnovnog menija : Testiranje i Servis (Reset Mod).

Meni  4 - TESTIRANJE

U meniju 4 postoje sledeći postupci testiranja kase, koji se biraju tasterima: “TRAKA GORE” i “DOLE” i pritiskom na jedan od tri tastera za potvrdu (PLU,MEĐUZBIR, UKUPNO) ili pomoću prečica:

4.1 - Testiranje Štampača
4.2 - Testiranje Displeja
4.3 - Testiranje Tastature
4.4 - Testiranje Fiskalne Memorije
4.5 - Testiranje Operativne Memorije
4.6 - Testiranje GPRS modema
4.7 - Testiranje Zvučnog Signala
4.8 - Testiranje Barkoda
4.9 - Testiranje Otvaranja Fioke


Meni 5  -  SERVIS

U tački 5 postoje sledeći postupci za servis kase:

- PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA
- RESET UREĐAJA
- FISKALIZACIJA (ukoliko kasa nije fiskalizovana)


PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA, je prioritetno da bi kasa ispravno radila. Kasa može da prihvati datum i vreme samo ako je ono hronološki posle izvršenog dnevnog ili periodičnog izveštaja ili reseta. Prvo se otkuca datum, potvrdi tasterom PLU, a zatim i vreme i takođe potvrdi. Podešeni datum sa vremenom će biti ispisan na traci. Ovim postupkom se stiče uslov za reset uređaja i to je sledeći korak.

     *Napomena: Ako se vreme konfiguriše preko računara, obratiti pažnju na Regional and Language opcije na računaru, kako bi vreme bilo sinhronizovano u svakom trenutku podešavanja. Ove opcije podesiti prema vremenskim zonama i valutama. Uneti realni datum i trenutno vreme i potvrditi. Potvrdom podešenog vremena prelazi se odmah na Reset Uređaja

Serviser vreme može promeniti i bez ulaska u servisni (reset) mod. Potrebno je da na kasi koja je prethodno uključena postavi džamper u položaj Jp1 (položaj za reset), izvrši promenu željenog vremena preko računara i odmah zatim skine džamper.
Veoma je važno napomenuti da se ova operacija mora izvršavati bez paljenja i gašenja kase (On/Off) dok je džamper u položaju Jp1, kako ona ne bi ulazila u servisni režim, odnosno da se ne bi izvršavao nepotrebni reset. Takođe je potrebno pre svega toga uraditi dnevni izveštaj koji sadrži podatke o poslednjem validnom datumu i vremenu. Novopodešeno vreme može biti samo nakon tog vremena.  


RESET UREĐAJA - HCP uređaji podržavaju dva tipa reseta (C, P). Tasterima TRAKA GORE i DOLE bira se odgovarajući reset (pod uslovom da je džamper vraćen u osnovni položaj, u slučaju da nije pojaviće se upozorenje na displeju).  Po potvrdi izabranog reseta (Plu) uređaj ulazi u proceduru resetovanja. Reset procedura se završava, štampanjem dokumenta o izvršenom resetu.

Ukoliko džamper nije vraćen, pojaviće se upozorenje! Staviti u radni režim i nastaviti.  Treba izabrati željeni reset tasterima TRAKA GORE, DOLE i potvrditi. Nakon izvršenog reseta pojavljuje se osnovni radni meni i kasa je spremna za rad!

Resetom tipa P brišu se podešavanja  u menijima: 3.3 - Podešavanja uređaja, 3.6 - Programiranje odeljenja i 3.7 - Kasiri. Ukratko biće obrisan sadržaj RAM memorije. Neće biti obrisana baza artikala kao ni zaglavlje!

Resetom tipa C biće obrisan celokupan sadržaj u kasi osim onog u fiskalnoj memoriji. Biće postavljena fabrička podešavanja.
Nijednim resetom ovog puta neće biti obrisana podešavanja GPRS-a.


FISKALIZACIJA – Korišćenje ove opcije moguće je samo ukoliko kasa nije fiskalizovana tako što se prolazi redom kroz prethodne menije. Kada se pojavi poruka na displeju neophodno je pažljivo uneti PIB korisnika i nakon potvrde unetog broja na štampaču dobijamo štampan IBFM i PIB, a na displeju poruku, vizuelno proveriti da li se poklapa naš PIB i ono što je odštampano potvrđujemo i time smo završili postupak fiskalizacije preko tastature kase. Postoji i mogućnost fiskalizacije preko računara uz pomoć programa tako što se poveže računar i kasa preko RS232 protokola i to :
    
   Prvo proveriti komunikaciju u podmeniju “Alatke“ gde u opciji PC port selektovati aktivan port na kome se priključuje DSUB-9 konektor dok je brzina već definisana i ne treba je podešavati. Pritiskom na “TEST“ pojavljuje se odgovor da li je uspostavljena komunikacija. Kada je komunikacija uspostavljena dobija se odgovor da je “Podešavanje uspešno“. Nakon toga ulazimo u podmeni “Fiskalizacija“ gde pritiskom na “podesi vreme“ direktno upisuje vreme sa računara na kasu. Zatim pritiskom na “Fiskalizuj“ izlazi prostor za unošenje PIB-a i pritiskom na OK se završava postupak fiskalizacije preko računara.

Nakon fiskalizacije izvršiti promenu poreskih stopa, definisanje zaglavlja i uraditi prvi dnevni izveštaj.


GPRS Modem - Fiskalna kasa BEST LC omogućava korisniku da izabere da li će GPRS Modem biti u funkciji ili ne. Odabir je moguć samo u radnom režimu u meniju 3.5 GPRS Modem, uz uslov da servisni džamper bude u položaju Jp1. Kasa se ne sme gasiti i paliti kako ne bi ušla u reset. Situacija je slična kao pri podešavanja vremena bez reseta. Nakon ovog podešavanja i sklanjanja džampera, ugasiti i upaliti kasu, restartovati je kako bi novo podešavanje bilo validno. Proizvođačko podešavanje je uključen modem. Sva ostala podešavanja GPRS modema su moguća kada je džamper u položaju Jp2 (IP adresa, username, password ...), u radnom režimu.

Ova podešavanja su već pripremljena u memoriji kase tako da će modem  već biti u funkciji čim se ubaci kartica. Jedino se pri promeni mora nova otključati. GPRS Modem Uključen  

Konfiguracija Bar kod čitača - Bar kod čitač/skener mora biti prilagođen za rad na vašoj kasi da bi ispravno evidentirao prodate artikle. Za svaki tip postoji vodič za  konfiguraciju po proizvođačkom uputstvu prema kome se treba voditi. Pored toga bar kodovi su vezani za standarde svake zemlje, tako da ono na šta treba obratiti pažnju predstavljaju sledeća podešavanja:

   BAUD Rate - 9600 8N1; Disable RTS/CTS Handshaking; Transmit EAN 13 Check Digits; Convert EAN-8 to EAN-13.

Za rad naših uređaja važe proizvođačka podešavanja većine proizvođača skenera.


Meni 6 – TEHNIČKI PREGLED

   Da bi se izvršio tehnički pregled fiskalne kase “HCP BEST LC”, potrebno je staviti džamper u položaj Jp2. Potrebno je prvo izvršiti testiranje uređaja odabirom podmenija “4-Testiranje” koje je već opisano na početku servisnog uputstva.

Nakon uspešno izvršenog testiranja uređaja odabrati opciju “6-Tehnički pregled”, na displeju će  se nalaziti  podmeniji “Štampanje izveštaja” i “Izrada tehničkog”. Odabirom podmenija štampanje izveštaja vrši se štampanje izveštaja svih izvršenih tehničkih pregleda (sa datumom i vremenom) na fiskalnoj kasi, dok se odabirom podmenija tehnički pregled u bazu podataka se upisuje datum i vreme izvršenja tehničkog pregleda.

Tehnički pregled fiskalnog uređaja treba izvršiti najmanje jednom godišnje. U slučaju Best LC, moguće ga je uraditi u periodima ne manjim od 100 dana. Kasa će beležiti u fiskalnoj memoriji datume pregleda, i upozoravati na godišnji pregled 15 dana pre datuma poslednjeg tehničkog pregleda.
Što se datum bude bližio, to će češće upozoravati korisnika porukom “Potreban tehnički pregled”.


Navigacija

[0] Indeks poruka

Idi na punu verziju