Best

Obavezna dokumentacija:

Pored gore navedenih dokumenata, servisi zainteresovani za distribuciju fiskalne kase HCP Best su u obavezi da nam dostave i:

  • Rešenje o registraciji firme
  • Potvrdu o PIB-u
  • Kopija PDV prijave (ukoliko je servis u PDV sistemu)
  • Karton deponovanih potpisa
  • Spisak sa ličnim podacima servisera za zaduživanje pečata (kopija lične karte)
     

Ostala dokumentacija:


Uputstva:


Software:

                 **ZIP arhiva sadrži instalaciju programa, primere i uputstvo za upotrebu**
 


Sertifikati i uverenja: